Organizacja pracy świetlicy - Gimnazjum nr 2 im.W.Korfantego w Żorach

www.2gim.zory.pl 44-240 Żory, ul. Ks.Klimka 7 (32) 434 28 75 szkola@2gim.zory.pl dyr.J.Świerkocki

Herb Żor

Gimnazjum nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Żorach

W klimacie zdartych płyt i hipisowskiej nonszalancji...

Czytaj więcej

Wolontariusze G2

Czytaj więcej

Fotografia w plenerze cz. 1

Czytaj więcej

Pokaz rycerski

Czytaj więcej

Czytaj więcej

Organizacja pracy świetlicy

Opiekunem świetlicy szkolnej jest p.Bogna Jurkowska-Paduch (mgr pedagogiki ze specjalnością animacja społeczno-kulturalna, profil językowo-literacki)

I CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości poprzez rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności z uwzględnieniem misji szkoły: wychowanie ucznia zdrowego psychicznie, fizycznie i społecznie.
Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:
1. Zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki przed i po lekcjach.
2. Wdrażanie wychowanków do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki i zabawy.
3. Zapewnienie wychowankom warunków do odrobienia lekcji po skończonych zajęciach edukacyjnych, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
4. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno - moralnej.
5. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas i pedagogami szkolnymi celem rozwiązania napotkanych trudności wychowawczych.


II ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Ze świetlicy korzystać mogą wszyscy uczniowie klas I - III gimnazjum, którzy ze względu na czas pracy rodziców lub dojazd do szkoły muszą dłużej przebywać w szkole.
2. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora z powodu nieobecności nauczyciela.
3. Godziny pracy świetlicy uzależnione są od potrzeb edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczych uczniów i ustalane na początku każdego roku szkolnego przez dyrektora.
a. Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy w dniach, w których odbywają się zajęcia edukacyjne,
 b. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku
 4. Świetlica dysponuje jedną salą, która służy do prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych
5. Pomieszczenie świetlicy szkolnej jest również miejscem spotkań grupy: "Wolontariat-Ludzka Sprawa"


III DOKUMENTACJA PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ
1. Dziennik pracy świetlicy szkolnej:
a. plan pracy świetlicy na cały rok szkolny,
b. ramowy rozkład zajęć.


IV WARUNKI KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Wychowankowie powinni:
1. Zachowywać kulturę osobistą wobec osób znajdujących się w sali.
2. Przestrzegać przyjętych zasad pracy grupowej.
3. Szanować prawa indywidualne innych osób.
4. Nie dokuczać i nie przeszkadzać innym osobom.
5. Dbać o czystość i estetyczny wygląd sali.
6. Nie spożywać pokarmów.
7. Szanować sprzęt i wyposażenie pomieszczenia.
8. Wykonywać polecenia wychowawcy świetlicy.


V NAGRODY I KARY WOBEC WYCHOWANKÓW
1. Wyróżnienie przez wychowawcę świetlicy i/lub wychowawcę klasy.
2. Upomnienie przez wychowawcę świetlicy i/lub wychowawcę klasy.
3. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.


1. GŁÓWNE CELE ŚWIETLICY
 - zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki
 - rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności


2. CELE SZCZEGÓŁOWE:
- przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym
- propagowanie reguł komunikacji interpersonalnej
- kształtowanie wrażliwości uczuciowej uczniów
- zwracanie uwagi na poszanowanie praw dziecka i ucznia
- kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia
 


Wszystko o rekrutacji Nabór do klasy siatkarskiej